For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بررسی ویژگیهای ذخیره انرژی گرمایی در مواد تغییر فاز دهنده حاوی نانوذرات آلومینا

مواد تغییر فاز دهنده ، (PCM) دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که مهمترین آنها توانایی ذخیره و آزاد سازی مقدار زیادی انرژی حین فرایند ذوب و انجماد می باشد  در این مقاله اثر افزودن نانوذرات آلومینا روی ویژگی ها و فرایند تغییر فاز در دو ماده تغییر فاز دهنده پارافین و پالمیتیک اسید بررسی شده است.  پس از بیان چگونگی آماده سازی PCM مورد نظر، ساختار و مورفولوژی مواد تغییر فاز دهنده قبل و بعد از افزودن نانوذرات آلومینا توسط طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) مطالعه شده است. سپس با انجام آزمایش گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) تاثیر افزودن نانوذرات بر دمای ذوب و انتالپی تغییر فاز مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج بررسی های تجربی نشان داد که افزودن  2% وزنی نانوذره آلومینا به پارافین دمای ذوب آن را % 3.2   و انتالپی تغییر فاز را % 11  کاهش می دهد.  همچنین برای پالمیتیک اسید این تغییرات به ترتیب % 2.2 و % 0.6 کاهش برای دمای ذوب و انتالپی تغییر فاز است.

Conference Papers
ماه: 
June
Year: 
2014

تحت نظارت وف ایرانی