For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پتانسیل سنجی انرژي بادي استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادي براي احداث نیروگاه بادي

امروزه یکی از راه کارهایی که براي حل بحران انرژي پیشنهاد می شود، در کنار اصلإح مصرف، استفاده از انرژي هاي تجدیدپذ یر است. انرژي باد ازجمله انرژي هاي تجدیدپذیر است. تاریخچۀ نصب اولین آسیاب هاي بادي جهان به استان سیستان و بلوچستان باز می گردد که به عنوان یکی از مناطق مهم انرژي بادي کشور می تواند مطرح باشد. متأسفانه درخصوص ارزیابی انرژي بادي این استان و برآورد اقتصادي نصب توربین بادي در آن، کاري صورت نگرفته است. پس از انگیزش استفاده از انرژي هاي نو با سامان دهی سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا)، توجه نوین به پتانسیل سنجی انرژي بادي مناطق مختلف ایران، به عنوان یک ی از سرزم ین ها ي بادخیز جهان ، فعالیت هاي فراوانی شروع شد که منجر به پتانسیل سنجی مناطق مختلفی نظیر استان خراسان، استان سمنان و سایر استان ها و احداث چندین واحد نیروگاه تولید برق، به خصوص در بینالود استان خراسان شد. در این مقاله، به پتانسیل سنجی انرژي باد در سه ایستگاه از استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است که نشان می دهد هر سه ایستگاه از نظر کیفیت وزش باد، براي نصب توربین بادي تجاري مناسب اند. سپس با انتخاب 6 توربین بادي با توان هاي مختلف، بین 1 تا 100 کیلووات و انجام یک تحلیل تقریبی محلی و اقتصادي، بهینه ترین توربین بر اي تأمین برق براي هر یک از سه شهر چابهار، دلگان و دهک، توربین هاي بادي 10 کیلوواتی در ارتفاع 40 متر پیشنهاد شده که با توجه به شرایط تولید بومی و سادگی و امکان ساخت، این توربین ها در ایران مناسب ترین هستند. سرمایۀ اولیه نصب نیروگاه بادي 4 مگاواتی در این
29 و 38 ماه بازگشت خواهد شد.

Journal Papers
ماه: 
Fall
Year: 
2013

تحت نظارت وف ایرانی